Vol239女神妲己空姐制服旅拍25P妲己尤蜜荟

Vol239女神妲己空姐制服旅拍25P妲己尤蜜荟

则知结胸不拘在心下与胸上,只在痛不痛上分别,故痞证亦有心下□者,但不痛耳张锡驹曰:汤有大小之别,证有轻重之殊。一去甘草,一加参芩,而缓急自别,仲景用方之妙如此。

方有执曰:七日已上者,该六日而言也。转失气,反屁出也。

方氏注:泥弱字牵入中风之脉,阳浮阴弱为解。桂枝得人参,大气周流,气血足而百骸理;人参得桂枝,通内联外,补荣阴而益卫阳,表虚身疼未有不愈者也。

 伤寒大下后,复发汗,先下后汗,治失其序矣。盖水饮溢出于表,荣卫尽为之不利,必仿伤寒荣卫两伤之法,发汗以散其水,而后荣卫行,经脉通,则周身之水可消,必以小青龙汤为第一义,于此可类推矣。

邪热当胸而结直至心下,石□且痛,则脉不但沉紧,甚至有伏而不见者,乌可以脉沉紧为非热耶?至于火刑肺金,不得下降,而用二陈者,此又失之疏也。

曰伤寒,则有邪气未解也。 言用桂枝汤其表已解,而犹不清楚者,在经余邪未尽耳。

Leave a Reply